پرینت

آشنایی با دوره های آموزشی اوراکل

learning

  • دوره های آموزشی حاضر بر اساس نیاز بازار IT ایران و منطبق بر سرفصلهای درسی Oracle University طراحی شده و توسط اینجانب در موسسات آموزشی زیر و یا سازمانهای درخواست کننده ارائه می گردد.
  • برای آشنایی بیشتر با این دوره های روی دسته بندی مورد نظر کلیک و از جزئیات هر درس مطلع گردید.
  • به دوستانی که در آغاز راه هستند و مردد در تصمیم گیری، توصیه می کنم روی مسیر موفقیت کلیک نموده و نقشه راه مربوطه را مطالعه نمایند.

  

SQL & PL/SQL 18c

عنوان دورهمدت دورهجزئیات  ثبت نام   
SQL Fundamental 18c 40 ساعت جزئیات آکادمی عصر اوراکل
PL/SQL: Develop Program Units 18c 40 ساعت جزئیات آکادمی عصر اوراکل

Oracle Database 18c

عنوان دورهمدت دوره  جزئیات  ثبت نام
Oracle DBA Workshop I - 18c 40 ساعت
جزئیات آکادمی عصر اوراکل
Oracle DBA Workshop II - 18c 40 ساعت جزئیات آکادمی عصر اوراکل
Oracle Database 18c: Performance Tuning 32 ساعت جزئیات آکادمی عصر اوراکل
Oracle SQL Tuning 18c 32 ساعت جزئیات آکادمی عصر اوراکل
RAC and Grid Infrastructure Administration 18c 40 ساعت جزئیات آکادمی عصر اوراکل
Data Guard Administration 18c 32 ساعت جزئیات آکادمی عصر اوراکل
Oracle Database Security 18c 40 ساعت جزئیات آکادمی عصر اوراکل

Oracle BI 12c

عنوان دورهمدت دورهجزئیات  ثبت نام  
OBIEE 12c: Create Analyses and Dashboards 32 ساعت جزئیات آکادمی عصر اوراکل
OBIEE 12c: Build Repositories 40 ساعت جزئیات آکادمی عصر اوراکل

Oracle Data Integrator 12c

عنوان دورهمدت دورهجزئیات  ثبت نام  
ODI 12c: Administration and Development 40 ساعت جزئیات آکادمی عصر اوراکل