نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
تعریف Agent در ODI 12c حمید قاسمی 1390
ساخت Domain و ایجاد Standalone Agent حمید قاسمی 1760
نحوه ساخت ODI Repository حمید قاسمی 1044
نحوه نصب ODI 12c به روش Standalone حمید قاسمی 2008